Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ข้อควรรู้ก่อนการนวด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-04-2023 18:24

ในปัจจุบันการนวดไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม สำหรับการกดนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว ซึ่งจะช่วยในการบำบัดรักษาโรคที่มีอาการปวด ตึง ล้า ทำให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคลายตัว รวมถึงการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต การทำหัตถการในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ภาพประกอบเคส

การนวดไทยแบบราชสำนัก หมายถึง การใช้นิ้วมือและมือกดนวดที่บริเวณร่างกายมนุษย์ ตามศาสตร์และศิลป์ของแพทย์แผนไทยที่เคยปฏิบัติกันมาในราชสำนักเพื่อบำบัดรักษาโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด น้ำเหลือง ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายความตึงตัว

ในปัจจุบันการนวดไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม สำหรับการกดนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว ซึ่งจะช่วยในการบำบัดรักษาโรคที่มีอาการปวด ตึง ล้า ทำให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคลายตัว รวมถึงการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต การทำหัตถการในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

การเตรียมตัวก่อนได้รับการนวด เป็นข้อควรรู้ก่อนได้รับการนวดไทย เพื่อให้การนวดมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

  1. ควรรับประทานให้เรียบร้อยอย่างน้อย 30 นาทีก่อนได้รับการนวด พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. กรณีที่มีโรคประจำตัว (ควรรับประทานยามาก่อนทุกครั้ง) แจ้งประวัติให้แพทย์แผนไทยประยุกต์ทราบทุกครั้ง และไม่ควรฝืนข้อห้ามของการนวด
  3. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป หรือเสื้อผ้าที่หนาเกินไป เพราะจะเป็นอุปสรรคในการกดนวด

ที่มา : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/40uvC37


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท