Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ไวรัสตับอักเสบเอ อันตรายที่ป้องกันได้


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 12:56

ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบและติดเชื้อแบบเฉียบพลันเท่านั้น ไม่ทำให้เป็นโรคตับเรื้อรังมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบและติดเชื้อแบบเฉียบพลันเท่านั้น ไม่ทำให้เป็นโรคตับเรื้อรังมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การติดต่อ
1. กินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ
2. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ปัจจัยเสี่ยง
1. ขาดสุขอนามัยที่ดี เช่น ขาดน้ำสะอาดในการล้างภาชนะ
2. ไม่ล้างมือบ่อย ๆ
3. สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนขยะมูลฝอยหรือน้ำสกปรก

ระยะฟักตัว 14-28 วัน

อาการ
ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง ถ่ายเหลวหรือท้องเสีย คลื่นไส้ ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสี่อ่อน

การป้องกัน
1. การฉีดวัคซีน
2. เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ เช่น ดื่มน้ำที่สะอาดและกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
3. ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรค

หากเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอแล้วมีโอกาสน้อยที่จะเป็นอีกเพราะร่างกายมีภูมิต้านทานแล้ว

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล
https://bit.ly/3UGf2f8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท