Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

31 มีนาคม วันสากลตระหนักถึงตัวตนคนข้ามเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-04-2023 07:59

ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสากลของการตระหนักถึงตัวตนของคนข้ามเพศ (International Transgender Day of Visibility หรือ TDOV

ภาพประกอบเคส

ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสากลของการตระหนักถึงตัวตนของคนข้ามเพศ (International Transgender Day of Visibility หรือ TDOV

วันสากลตระหนักถึงตัวตนคนข้ามเพศ เริ่มกำหนดขึ้นในปี 2009 เป็นวันเพื่อให้สังคมได้ตระหนักว่าคนข้ามเพศ "เป็นส่วนหนึ่งของสังคม" เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองตัวตนของคนข้ามเพศและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกีดกันเลือกปฏิบัติและความรุนแรงที่คนข้ามเพศต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน

สังคมควรตระหนักว่าความแตกต่างหลากหลายนี้มีคุณค่า ผู้ที่แตกต่างควรได้รับการยอมรับ ให้เกียรติ โดยไม่ตั้งเงื่อนไข ไม่ควรมีคนข้ามเพศหรือคนที่แตกต่างคนใดถูกรังแก รังเกียจ กีดกัน แบ่งแยก เหยียดหยาม หรือถูกบีบบังคับให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมใด ๆ

ถ้าคนข้ามเพศคิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็ควรเป็นเพราะความสมัครใจของเขาเอง ครอบครัว หรือคนรอบข้างสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกหลานที่มีหลากหลายเพศ ให้ตระหนักถึงตัวตนของคนข้ามเพศ เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีสุขภาวะ เพราะสุขภาวะที่ดีเริ่มต้นได้ที่บ้านด้วยความรักและความเข้าใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/40OszTS


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท