Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เคล็ดลับ สร้างสุขภาวะในที่ทำงาน ทำงานอย่างมีสุข ได้งานคุณภาพ


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

19-03-2023 08:32

เวลา 1 ใน 3 ของผู้คนส่วนใหญ่ใช้ไปกับการทำงาน สถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี จะมีส่วนช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง นำไปสู่การทำงานและผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพประกอบเคส

เวลา 1 ใน 3 ของผู้คนส่วนใหญ่ใช้ไปกับการทำงาน สถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี จะมีส่วนช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง นำไปสู่การทำงานและผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับบุคคล – การจัดการชีวิตการทำงาน

 1. บริหารเวลาและตอบสนองต่องานอย่างเหมาะสม 
 2. หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่จำเป็น 
 3. ร่วมกิจกรรมทางสังคมในที่ทำงาน
 4. รับมือกับคำวิจารณ์อย่างเหมาะสม รู้จักปล่อยวาง มีสติ
 5. ฝึกทักษะการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในชีวิต

ระดับบุคคล – การจัดการชีวิตส่วนตัว

 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 2. รับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์
 3. จัดสรรเวลาพักผ่อน นอนหลับเพียงพอ ฝึกสมาธิ
 4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
 5. ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย รับรู้ข้อจำกัดของตนเอง 

ระดับองค์กร

 1. ออกแบบการทำงาน หน้าที่ ให้เหมาะสมตรงกับความสามารถของพนักงาน
 2. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น รูปแบบและเวลาทำงาน
 3. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและจัดกิจกรรมร่วมกันในองค์กร
 4. จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 5. กำหนดนโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงานที่ช่วยสร้างเสริมสร้างสุขภาพ

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/tips-to-create-a-healthy-workplace-work-happily-get-quality-work/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท