Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พ่อแม่คือต้นแบบของลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2023 09:19

การเลี้ยงดูลูกนั้น มีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการต่างๆ ของลูก เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับลูกตั้งแต่เล็ก การให้ความรักความผูกพัน มีเวลาให้กับลูก ล้วนถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรง ช่วยเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว อีกทั้งช่วยให้เด็กเติบโตอย่างสมวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุข เป็นคนดีในสังคม สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วยวัยได้อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบเคส

การเลี้ยงดูลูกนั้น มีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการต่างๆ ของลูก เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับลูกตั้งแต่เล็ก การให้ความรักความผูกพัน มีเวลาให้กับลูก ล้วนถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรง ช่วยเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว อีกทั้งช่วยให้เด็กเติบโตอย่างสมวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุข เป็นคนดีในสังคม สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วยวัยได้อย่างเหมาะสม

การเป็นไอดอลต้นแบบที่ดีให้กับลูก 4 ประการ คือ

  1. จงเรียนรู้อยู่เสมอ พ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่างในการค้นคว้าหาความรู้ อาจค้นคว้าด้วยกันกับลูก การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า พ่อแม่เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น พ่อแม่สามารถมีบทบาทได้หลายอย่างรอบด้าน ลูกก็จะซึมซับและดำเนินการตามเช่นกัน อีกทั้งพ่อแม่แสดงให้ลูกเห็นว่า เมื่อทำสำเร็จแล้วจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วย
  2. สร้างวินัยและความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก พ่อแม่ควรสร้างกฎระเบียบภายในบ้านและแบ่งหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันให้กับลูก จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต โดยพ่อแม่ต้องทำให้เห็นเป็นต้นแบบก่อน จากนั้นให้ลูกช่วยทำงานบ้านที่เหมาะสมกับวัย เช่น เช็ดโต๊ะ ทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ หรือชวนลูกเข้าครัว เป็นต้น การสร้างกฎระเบียบและความรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่ในบ้าน จะช่วยทำให้ลูกเห็นภาพรวมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมใหญ่ๆ ได้ง่ายขึ้น
  3. มีความมุ่งมั่นพยายาม การที่พ่อแม่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ จะทำอะไรก็ตาม และมีความพยายามทำจนสำเร็จ ถึงแม้บางครั้งจะพบกับปัญหาอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ก็ไม่ยอมแพ้ ยังคงมีความมานะ อดทน เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ พร้อมทั้งยินดีกับความสำเร็จนั้น และถ้าหากเกิดความผิดพลาดก็พร้อมจะยอมรับและแก้ไข จะทำให้ลูกเห็นการเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่
  4. เป็นต้นแบบทางคุณธรรม การแสดงให้ลูกเห็นว่า พ่อแม่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ การเป็นคนที่สุภาพ รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต การรับฟัง เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทำดีต่อสังคม และกล้าตัดสินใจ ในบางสถานการณ์พ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการตัดสินใจ ลูกสามารถเรียนรู้หรือเลียนแบบจากกระบวนความคิดและการตัดสินใจของพ่อแม่ว่า มีการตัดสินใจอย่างไร มีมุมมองรอบด้านต่อเรื่องนี้อย่างไร มีการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ อย่างไร ซึ่งในอนาคตเมื่อลูกเจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เขาสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีเยี่ยงพ่อแม่ของเขา

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างต้นแบบอีกหลายประการที่ไม่ได้กล่าวถึง หากเป็นไปในทางบวก พ่อแม่สามารถทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นได้เลย ลูกไม้มักจะหล่นไม่ไกลต้น เพราะพ่อแม่คือต้นแบบของชีวิต หากพ่อแม่ทำสิ่งดีๆ ต่อหน้าลูก ลูกก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปทำตาม เมื่อลูกเติบโตขึ้นก็จะมีคุณลักษณะที่ดีๆ ติดตัวต่อไป

ที่มา : workpointTODAY
https://workpointtoday.com/father-and-son/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท