Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2023 10:30

ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

ภาพประกอบเคส

จากการงานวิจัยของ นางสาวสุชาดา สร้อยสน, 2553 ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพัง อันมีสาเหตุมาจากการหย่าร้างหรือคู่ครองเสียชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 ราย

จากข้อมูลพบว่า ในระยะแรกหลังการสูญเสียคู่ครองไป พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหลายๆ ด้าน โดยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกอย่างมาก

สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักต่อไปนี้

1. ความทุกข์ใจจากการสูญเสียคู่ครอง

 • การทำใจยอมรับไม่ได้
 • ความผิดหวัง/เสียใจ
 • ความน้อยใจในโชคชะตา
 • ความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคต

2. การดูแลจิตใจให้คลายความทุกข์ใจ

 • การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
 • ธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ
 • ข้อความ/คติเตือนใจ
 • การฝึกจิตใจให้สงบ
 • การนั่งสมาธิ
 • การปล่อยวาง
 • การมุ่งความสนใจไปที่งาน/กิจกรรม
 • การทำงานเพิ่ม
 • การทำกิจกรรมที่ชอบ
 • การทำกิจกรรมร่วมกับบุตร
 • การแสวงหา/ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจ
 • เพื่อน
 • ครอบครัว
 • นักจิตวิทยา
 • ชมรม/เครือข่าย

3. ความงอกงามหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครอบครัว

 • การใช้ชีวิตอยู่กับความจริง
 • การยอมรับความจริง
 • การอยู่กับปัจจุบัน
 • การเปลี่ยนความคิดและมุมมองไป
 • การมองตนในทางบวก
 • ความเข้มแข็ง อดทน
 • ความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ความมั่นใจในความสามารถของตน
 • การมองสถานการณ์ในทางบวก
 • การมองวิกฤตเป็นโอกาส
 • การมองเห็นทางออกของปัญหา

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตในทุกด้าน ทั้งการเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง การทำงานบ้าน การทำงานเลี้ยงชีพ และการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัวให้เพียงพอ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด ด้วยเหตุนี้ การดูแลตนเองของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในด้านจิตใจที่จะต้องให้มีความเข็มแข็งมั่นคงเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ

เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเยียวยารักษาจิตใจของตนจนนำพาครอบครัวก้าวพ้นวิกฤตมาได้แล้ว การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต ส่งผลให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความงอกงามเกิดขึ้นภายในใจ คือมีความคิดและมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและใช้ชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบันได้

ผลการศึกษาวิจัยนี้ทำให้เกิดความเข้าใจประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักจิตวิทยาการปรึกษา ในการช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจแก่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อไป

ที่มา: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/single-parents-in-child-rearing


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท