Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2023 10:19

ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก

ภาพประกอบเคส

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้

1.ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้ทันว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเองได้ เช่น รู้ว่าตนเองเหนื่อย เครียด โกรธ จัดการตนเองได้ไม่ระบายอารมณ์กับเด็ก ถ้าจัดการเองไม่ได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
2.ผู้เลี้ยงดูเติบโตในครอบครัวที่ได้รับความรัก ความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจในความรู้สึกของกันและกัน จะทำให้ไวกับความรู้สึก สามารถพูดเรื่องความรู้สึก และรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้
3.มีขอบเขตที่ดี ทั้งขอบเขตทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม เช่น
- ขอบเขตด้านร่างกาย รู้เรื่องพื้นที่ส่วนตัว ให้ความช่วยเหลือเด็กตามวัย เช่น ช่วยเด็กอาบน้ำแต่งตัวในวัยเล็ก เมื่อเด็กโตให้เด็กทำเอง เคารพความเป็นส่วนตัว และของผู้อื่น ไม่ล่วงล้ำ
- ขอบเขตด้านจิตใจ ขออนุญาต และเคารพในการตัดสินใจของเด็ก
- ขอบเขตด้านสังคม ให้เด็กพบเจอสังคมที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมมาทำอันตรายกับเด็ก
4.จัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรง จัดการพฤติกรรมของเด็กอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัย เช่น ใช้วิธีการเบี่ยงเบน การจูงใจเชิงบวก หรือ ให้เด็กรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง เช่น การถูกตัดสิทธิ์ ถูกลงโทษ
5.เป็นแบบอย่างที่ดี สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
6.รู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็ก ความต้องการตามวัย ข้อจำกัดของเด็กแต่ละคน ที่ต้องการการดูแลแตกต่างกัน หากครอบครัวไม่เข้าใจสามารถของความช่วยเหลือที่จะทำให้สามารถดูแลเด็กได้ดีขึ้น
7.ผู้เลี้ยงดูเป็นที่พึ่ง ให้ความมั่นคงปลอดภัย เช่น รับรู้ว่าเด็กกำลังมีความทุกข์ เด็กสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลได้

ที่มา : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
https://www.thaichildrights.org/articles/parent-family-nonviolence/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท