Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สุขภาพจิตวัยทำงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

08-03-2023 09:44

“สุขภาพจิต” ประเด็นปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยทำงาน ถือเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและสูญเสียอันดับต้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก

ภาพประกอบเคส

“สุขภาพจิต” ประเด็นปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยทำงาน ถือเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและสูญเสียอันดับต้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน ได้แก่

 • ความเครียดจากงาน
 • สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
 • การไม่มีสมดุลงานและชีวิต Work-life Balance
 • ความไม่ลงตัวระหว่างความคาดหวังในงานและอำนาจการควบคุมงาน

ปัญหาสุขภาพจิตจากงาน ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ดังนี้

 • แบบฉับพลัน : ความเครียด ความวิตกกังวล ความรู้สึกเศร้า ความอยากอาหารลดลง การเผาผลาญในร่างกายผิดปกติ
 • แบบเรื้อรัง : ภาวะหมดไฟ (Burnout) ระดับภูมิคุ้มกันลดลง ความต้องการทางเพศลดลง ความดันโลหิตสูง ตลอดจนความผิดปกติทางจิต

การจัดการดูแลสุขภาพจิตในที่ทำงานที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว โดยต้องอาศัยความร่วมมือ จาก นายจ้าง พนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

 1. ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
 2. ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีม
 3. จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 5. ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต
 6. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ
 7. ดูแลใส่ใจพนักงานที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3EYRFHm


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท