Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีป้องกันไวรัส RSV ให้ไกลจากลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 14:34

ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด โรค RSV จะอันตรายมากหากเด็กมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด โรค RSV จะอันตรายมากหากเด็กมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรค RSV เป็นโรคที่สามารถติดต่อทางการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งหรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

อาการของไวรัส RSV
- มีเสมหะมาก
- ไอมาก
- หายใจมีเสียงหวีด
- ไอมีอาการหอบเหนื่อย

เป็นโรค RSV แล้วควรทำยังไง
- แยกอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้กัน
- พบแพทย์เพื่อรักษาอาการ
- ควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

วิธีป้องกันลูกน้อยจาก RSV
- หมั่นล้างมือให้สะอาด
- หลีกเลี่ยงการไปชุมชนหรือที่แออัด
- ทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็ก เป็นประจำ

ที่มา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3YV7NRo


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท