Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ตัดสายสะดือช้าลง เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 14:22

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็วตามลำดับ เป็นการช่วยป้องกันการตกเลือดและลดปัจจัยการเสียชีวิตของแม่ แต่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนการตัดสายสะดือให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก จากการได้รับเลือดที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีหลายประการด้วยกัน

ภาพประกอบเคส

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็วตามลำดับ เป็นการช่วยป้องกันการตกเลือดและลดปัจจัยการเสียชีวิตของแม่ แต่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนการตัดสายสะดือให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก จากการได้รับเลือดที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีหลายประการด้วยกัน

ความสำคัญของการตัดสายสะดือ
สายสะดือเชื่อมระหว่างรกกับสะดือเด็ก ทำหน้าที่เชื่อมโยงการไหลเวียนของเลือดในตัวเด็กและทางรก รวมถึงการส่งผ่านเลือดและสารอาหารต่าง ๆ ในเลือดระหว่างรกกับตัวเด็ก

ความสำคัญของการตักสายสะดือช้าลง
การตัดสายสะดือช้าออกไป 30 วินาทีถึง 3 นาที เด็กจะได้รับเลือดค่อนข้างมากจึงป้องกันภาวะซีดได้ ยิ่งถ้าเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนด ย่อมมีภาวะซีดอยู่แล้ว จึงได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งยังทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและปอดเด็กได้มากขึ้น จึงได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและปิดมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ช่วยป้องกันเลือดออกในโพรงสมองได้ถึงร้อยละ 55

ปริมาณเลือดที่เด็กได้รับผ่านทางสายสะดือ
- เด็กแรกคลอด เลือดส่งมาจากรกร้อยละ 33 ทำให้เลือดของทางรกเพิ่มเป็นร้อยละ 67
- ใน 1 นาที เลือดลดลงจากรกร้อยละ 20 ทำให้เด็กได้รับเลือดเพิ่มเป็นร้อยละ 80
- ช่วงตัดสายสะดือ หลัง 1 นาที ทารกได้รับเลือดร้อยละ 87

ข้อดีของการตัดสายสะดือช้าลง
- ลดเลือดออกในสมอง
- ลดลำไส้เน่า
- ลดอุบัติการณ์ที่จะต้องให้เลือดหลังคลอด
- ลกภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก

ข้อเสียของการตัดสายสะดือช้าลง
- การที่เลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เด็กเกิดภาวะดีซ่านได้
- เมื่อเกิดภาวะตัวเหลือง ทารกต้องได้รับการส่องไฟ

ที่มา : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3RZsjhN


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท