Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภาวะสมองฝ่อไม่ใช่โรคสมอง อาการทางสมองที่ต้องรู้


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 13:03

ภาวะสมองฝ่อเป็นอาการทางสมองที่หลายคนมักเข้าใจผิดและสับสนกับโรคสมองเสื่อม เมื่อเป็นแล้วอาจอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดในกลุ่มของผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะอื่นๆ ในผู้สูงอายุตามมา

ภาพประกอบเคส

ภาวะสมองฝ่อเป็นอาการทางสมองที่หลายคนมักเข้าใจผิดและสับสนกับโรคสมองเสื่อม เมื่อเป็นแล้วอาจอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดในกลุ่มของผู้สูงอายุจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะอื่นๆ ในผู้สูงอายุตามมา

โดยปกติสมองของคนเรา จะเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงแรกเกิดไปจนถึงอายุ 4 ปี พัฒนาไปจนเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงอายุ 25 ปี และสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แต่หลังจากอายุ 25 ปี ปริมาณของเนื้อสมองจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งเป็นการเสื่อมของอวัยวะในร่างกายตามวัย ส่วนต่างๆ ในสมองจะทำหน้าที่ต่างกันออก

ในความเป็นจริงแล้วภาวะสมองฝ่อไม่จำเป็นต้องสูญเสียความทรงจำเสมอไป ยกเว้นส่วนของสมองที่ฝ่อไปโดยส่วนสมองที่ทำหน้าที่บันทึกความจำก็จะทำให้มีความเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มที่เรียกว่าอัลไซเมอร์ได้ สมองฝ่ออาจเป็นรอยโรคในสมอง อาการจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเกิดบริเวณไหน แต่พื้นที่ตรงนั้นควบคุมการทำงานอะไรของสมอง ดังนั้นสมองฝ่อจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

รู้จักกับภาวะสมองฝ่อ อาการทางสมองที่ต้องรู้

  • สมองฝ่อคือการเจริญเติบโตของเซลล์สมองในทางลดขนาดลง
  • มีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการฝ่อของสมอง
  • หากเกิดการฝ่อในพื้นที่ควบคุมการทำงานใด จะส่งผลต่อการทำงานนั้นโดยตรง
  • หากสมองฝ่อบริเวณที่เกี่ยวกับ การบันทึกความจำจะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้
  • ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากเรื่องพันธุกรรม
  • ปัจจัยอื่น ได้แก่ สารพิษ และการขาดออกซิเจน
  • บางคนเป็นตั้งแต่แรกเกิดหรืออายุไม่เยอะ แต่บางคนเป็นตอนอายุมาก

ที่มา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3XBdOls


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท