Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ห้องปลอดฝุ่น พื้นที่ช่วยลดความเสี่ยงจากฝุ่นในอากาศ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 15:07

ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) คือ ห้องที่จัดเตรียมไว้ก่อนที่ฝุ่นจะสูง เป็นมาตรการหนึ่งด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย

ภาพประกอบเคส

ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) คือ ห้องที่จัดเตรียมไว้ก่อนที่ฝุ่นจะสูง เป็นมาตรการหนึ่งด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า สถานการณ์ในเมืองในช่วงที่อากาศปิด หรือหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นการจัดพื้นที่หรือสถานที่ เช่น บ้านเรือนโรงเรียน หรือในชุมชนต่าง ๆ และมีมาตรการลดฝุ่นละอองในสถานที่นั้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมาอาศัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายได้

หลักการของห้องปลอดฝุ่น

 • ป้องกันฝุ่นจากภายนอกไม่ให้เข้าไปในห้อง โดยการปิดช่องว่างหรือรอยรั่วต่างๆ ที่ฝุ่นละอองจะสามารถเข้าไปได้
 • ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้อง เช่น จุดธูป สูบบุหรี่
 • ป้องกันการสะสมฝุ่นตามผนังห้อง วัสดุ หรืออุปกรณ์ และพื้นผิวห้อง
 • กำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายห้อง โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุ่นและทำให้อากาศภายในห้องสะอาด

การเลือกและเตรียมห้องปลอดฝุ่น

 • เลือกห้องที่ห่างจากถนน หรือพื้นที่ก่อสร้าง
 • เลือกห้องที่มีประตู หน้าต่าง น้อยที่สุด
 • นำสิ่งของที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออกจากห้อง
 • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดห้อง
 • ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด

การจัดสภาพแวดล้อม

 • ปลูกต้นไม้ดักฝุ่น
 • งดก่อฝุ่น เช่น เผาใบไม้ จุดธูป สูบบุหรี่
 • ดูแลถนนและบริเวณโดยรอบไม่ให้เกิดฝุ่น

ประโยชน์ของห้องปลอดฝุ่น
ห้องปลอดฝุ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถลดการสัมผัสฝุ่นละอองในช่วงที่มีค่าสูง ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยกลุ่มเสี่ยงจะมีความไวต่อการรับสัมผัสและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สะอาดจากฝุ่นละออง และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย

ที่มา : กรมอนามัย
https://bit.ly/3l7oI4J


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท