Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลี้ยงลูกอย่างไรให้โตขึ้นอารมณ์ดีมีเหตุผล


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 14:16

การสร้างรอยยิ้มให้กับลูกนั้นนอกจากจะช่วยให้ลูกอารมณ์ดีแล้ว การยิ้มยังมีผลให้พัฒนาการของลูกดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมองดี จิตใจดี ร่างกายแข็งแรง แต่หากลูกอารมณ์ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านจิตใจช้าลงไปด้วย

ภาพประกอบเคส

การสร้างรอยยิ้มให้กับลูกนั้นนอกจากจะช่วยให้ลูกอารมณ์ดีแล้ว การยิ้มยังมีผลให้พัฒนาการของลูกดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมองดี จิตใจดี ร่างกายแข็งแรง แต่หากลูกอารมณ์ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านจิตใจช้าลงไปด้วย

วิธีการเลี้ยงลูกให้โตขึ้นอารมณ์ดีมีเหตุผล

  1. วัยทารก วัยที่มีการพัฒนารวดเร็ว สัมผัสรักจากพ่อแม่จะทำให้เด็กไว้วางใจ ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอารมณ์และสังคมของเด็ก
  2. วัยเริ่มเดินเตาะแตะ เป็นวัยที่ทำตามความต้องการของตัวเอง ผู้ใหญ่ควรอ่อนตาม ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด ฝึกหัดอะไรอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่พยามฝืนความรู้สึกลูก
  3. เด็กโตพอที่จะสื่อภาษาได้ เริ่มมีสังคมนอกบ้าน วัยนี้จะมีความสนใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศีลธรรม แต่ยังไม่มีเหตุผล พ่อแม่ต้องพยายามหล่อหลอมให้เขามีความรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ วัยนี้ต้องการการยอมรับและอยากมีส่วนร่วมในสังคม

การเลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา และทางด้านอารมณ์นั้น เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ และใช้พื้นฐานความอบอุ่นของครอบครัวเข้ามาเป็นแรงเสริม ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเติบโตเป็นคนเก่งที่เป็นคนดี สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงสามารถเข้าใจตัวเอง และคนอื่นได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรตั้งความหวังกับลูกไว้สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกเครียด และกดดัน จนอาจกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีต่อตัวลูกได้

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3RY3LFN


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท