Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การนวดกระตุ้นต่อมน้ำลายในผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 11:29

เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการผลิตน้ำลายน้อยลง ทำให้ช่องปากของผู้สูงอายุแห้งง่าย กลืนลำบาก การนวดต่อมน้ำลายจึงเป็นการกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายมากขึ้น ช่วยให้การเคี้ยวและกลืนได้ดีขึ้น

ภาพประกอบเคส

เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการผลิตน้ำลายน้อยลง ทำให้ช่องปากของผู้สูงอายุแห้งง่าย กลืนลำบาก การนวดต่อมน้ำลายจึงเป็นการกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายมากขึ้น ช่วยให้การเคี้ยวและกลืนได้ดีขึ้น

การนวดต่อมน้ำลายมี 3 ต่อม ได้แก่ ต่อมใต้หู ต่อมใต้คาง และต่อมใต้ลิ้น หลังจากตรวจสอบตำแหน่งที่จะนวดแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-3 แล้วทำซ้ำอีก 2-3 ครั้ง โดยแนะนำให้ทำก่อนปรับประทานอาหาร

ขั้นตอนการนวดกระตุ้นต่อมน้ำลาย

  • ขั้นที่ 1 การกระตุ้นต่อมใต้หู วางนิ้วก้อนถึงนิ้วชี้ไว้ที่แก้ม แล้วหมุนแถวๆ ฟันกรามบน วนจากข้างหลังไปข้างหน้า ทำ 10 ครั้ง
  • ขั้นที่ 2 การกระตุ้นต่อมใต้คาง วางนิ้วโป้งตรงส่วนที่นุ่มตรงกระดูกคาง กดตั้งแต่บริเวณใต้หูจนถึงใต้คาง ประมาณ 5 ตำแหน่งๆ ละ 5 ครั้ง ตามลำดับ
  • ขั้นที่ 3 การกระตุ้นต่อมใต้ลิ้น ใช้นิ้วโป้งทั้ง 2 มือกดลงช้าๆ ที่บริเวณลิ้น ข้างใต้คาง 10 ครั้ง

ที่มา :
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://bit.ly/3RzMjqO
2.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/3lf3oKy


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท